Sprzęt ppoż- przeglądy, konserwacje

strażak gaszący pożarUrządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

1. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
2. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
3. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Proponujemy :

  • konserwację sprzętu p.pożarowego,
  • legalizację gaśnic śniegowych, proszkowych powyżej 6 l., butli CO2, agregatów proszkowych,
  • napełnianie wszystkich gaśnic obecnych na naszym rynku zgodnych z Polską Normą,
  • remonty w/w gaśnic (odnawianie powłok malarskich),
  • wymiana zużytych części zamiennych,
  • klasyfikacja do złomowania sprzętu, który nie nadaje się do dalszego użytku,
  • wyposażanie Zakładów w odpowiedni sprzęt p.poż. - gaśnice, węże hydrantowe, szafki hydrantowe, prądownice, zawory, agregaty proszkowe, śniegowe, koce gaśnicze, worki ewakuacyjne itp.