Raporty oddziaływania

mała dziewczynkaRaport o oddziaływaniu na środowisko (raport oddziaływania na środowisko) jest to dokument mający na celu analizę planowanej do realizacji inwestycji pod kątem możliwości i zakresu jej oddziaływania na środowisko naturalne wraz ze wszystkimi formami jego ochrony, zdrowie i życie ludzi oraz dobra materialne i zabytki. Istotny jest fakt, iż raport o oddziaływaniu na środowisko pokazuje potencjalne źródła niepokojów społecznych związanych z realizacją zamierzenia inwestycyjnego oraz próbuje znaleźć metody ich eliminacji.

Raport o oddziaływaniu na środowisko zawiera zakres informacji wymagane prawem określone w art. 66 ustawy z 3 października 2008 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) i obejmuje on m.in.:

  1. opis planowanego do realizacji przedsięwzięcia, w którym przedstawiony zostanie proces produkcyjny (jego główne cechy charakterystyczne), wskazane zostaną rodzaj i ilość zanieczyszczeń, jakie najprawdopodobniej zostaną wytworzone w wyniku funkcjonowania inwestycji,
  2. opis komponentów środowiska (także tych elementów środowiska, które są objęte specjalną ochroną) objętych zakresem przewidywanego oddziaływania inwestycji na środowisko,
  3. opis wariantów, jakie wykonujący raport o oddziaływaniu na środowisko analizuje - należy uwzględnić racjonalny wariant alternatywny,
  4. opis stanu środowiska przed realizacją inwestycji,
  5. określenie zasięgu i rodzaju oddziaływania inwestycji na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, zabytki i krajobraz kulturowy,
  6. opis działań, dzięki którym możliwe będzie zapobieżenie, a jeśli nie jest to możliwe, to ograniczenie lub kompensacja negatywnych skutków na środowisko. Jest to szczególnie istotne dla obszarów Natura 2000 (ze względu na ich cele, przedmiot ochrony oraz integralność tego obszaru),
  7. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Raportu o oddziaływaniu na środowisko nie należy wykonywać dla każdej inwestycji. Obowiązek jego wykonania wynika albo bezpośrednio z rodzaju inwestycji (dla inwestycji wymienionych w §2 rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 XI 2010 r. - Dz. U. Nr 213, poz. 1397) lub nakazu organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć wymienionych w §3 powyższego rozporządzenia).

Sprawne i odpowiednio wczesne wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko pozwoli na szybsze uzyskanie decyzji środowiskowej, co nie spowoduje spowolnienia procesu inwestycyjnego. Nasze biuro wykonuje raporty o oddziaływaniu na środowisko zgodne z POŚ oraz wymaganiami i zakresem określonym przez organy wydające decyzje środowiskowe.