Wnioski do decyzji

wniosekWnioski do uzyskania decyzji

Nasze biuro służy pomocą w zakresie uregulowania formalno-prawnych zagadnień związanych z:

ochroną powietrza, w tym opracowujemy:

 • Operat ochrony powietrza – który jest załącznikiem do wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza.
 • Zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

-  Obsługą nowych inwestycji, rozbudowy zakładów czy remontów budynków i instalacji, w tym opracowujemy:

 • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację,
 • Raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

ochroną wód, w tym opracowujemy :

 • Operat wodno-prawny, który jest niezbędnym załącznikiem wniosku o wydanie pozwolenia na:
 1. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. przerzuty, piętrzenie wody,
 4. wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
 5. korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 6. wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów,
 7. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,

- gospodarką odpadami w tym opracowujemy:

 • Wnioski o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • Wnioski o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • Wnioski o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
 • Wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie:
 1. zbierania odpadów,
 2. transportu odpadów,
 3. odzysku odpadów,
 4. unieszkodliwiania odpadów,