Postępowanie powypadkowe

mężczyzna w kasku i garniturzeW razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek podjąć wszelkie działania mające na celu eliminację lub ograniczające narażenia na zagrożenie, oraz zapewnić sprawnie funkcjonują pierwszą pomoc osobom poszkodowanym, ponadto pracodawca jest zobowiązany do ustalenia w przewidzianym trybie i terminie (14 dni) okoliczności i przyczyn wypadku jaki zaistniał oraz zastosować wszelkie środki zapobiegawcze w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Nasze Biuro Projektowe proponuje w ramach oferowanych usług wykonanie pełniej dokumentacji związaną z postępowaniem wypadkowym z oraz inne dokumenty potrzebne do orzeczenia uszczerbku na zdrowiu dla poszkodowanego pracownika w ramach odszkodowania od ZUS-u.

ETAPY POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO

Warto wiedzieć co w pierwszej kolejności należy wykonać w razie wystąpienia wypadku podczas wykonywanej pracy:

  1. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym

Zgodnie z art. 224 §2. Kodeksu Pracy w przedsiębiorstwie pracodawca powinien zapewnić: odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone, i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

  • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
  • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

      2.  Zgłoszenie przez pracownika lub poszkodowanego, którego stan zdrowia na to pozwala o zaistniałym wypadku    pracodawcę.

Obowiązkiem pracownika jest zgłoszenie wypadku, mówi o tym art. 211 pkt. 6 Kodeksu Pracy (Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94), który brzmi: każdy pracownik, świadek wypadku ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego zdarzenia przełożonemu. Także mówi o tym §2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. 2009 nr 105 poz. 870), który brzmi: Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

      3.  Zabezpieczenie miejsca wypadku przez pracodawcę

Szczegółowo obowiązki do czasu zakończenia postępowania powypadkowego określa §3.1: do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku .

     4.  Zawiadomić okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy (art. 234 §2. Kodeks Pracy),


     5.   Powołanie zespołu powypadkowego przez pracodawcę,

W czasie wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca zobowiązany jest powołać zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

W przypadku gdy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownika służb bhp zastępuje: pracodawca, pracownik, któremu zostały powierzone zadania służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy. Natomiast społecznego inspektora pracy zastępuje przedstawiciel pracowników przeszkolonych w zakresie bhp.

W przypadku małego zakładu pracy w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

     6.  Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,

     7.  Sporządzenie protokołu powypadkowego przez zespół.

     8.  Wypełnienie rejestru wypadków przy pracy,

     9.  Wypełnienie statystycznej karty wypadku przy pracy oraz wysłanie jej do GUS – u.

     10.  Zastosowanie się przez pracodawcę do działań zapobiegawczych.