Opłaty środowiskowe

budynek z liściJednym z podstawowych obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150) jest konieczność naliczenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zwane popularnie opłatą środowiskową.
Każdy przedsiębiorca, który wykorzystuje w swojej działalności pojazdy służbowe, maszyny, urządzenia lub kotły zasilane paliwem, np. etylina, ON, gaz ziemny, olej opałowy, a koszt zakupu danego paliwa jest kosztem podatkowym, zobowiązany jest do opracowania Sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska, naliczenia i odprowadzenia tzw. opłaty środowiskowej.
Obowiązujące przepisy prawa ochrony środowiska wymagają wniesienia opłaty środowiskowej, pod warunkiem, że suma naliczonych opłat środowiskowych w danym półroczu przekracza kwotę 400 zł. Przepis ten jednak nie zwalnia przedsiębiorcy z konieczności opracowania i przedłożenia właściwemu terytorialnie Urzędowi Marszałkowskiemu sprawozdania o wysokości naliczonej opłaty środowiskowej.

O ile omówiony powyżej wymóg naliczania opłaty środowiskowej dotyczy większości przedsiębiorców, (gdyż prawie każde przedsiębiorstwo eksploatuje samochód służbowy), o tyle pozostały katalog opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska dotyczy już ograniczonej grupy przedsiębiorców i naliczany jest w związku z:

  • poborem wód ze środowiska,
  • wprowadzaniem ścieków do wód i gruntów,
  • chowem i hodowlą drobiu,
  • składowaniem odpadów.