Szkolenia BHP

taśma produkcyjnaSzkolenia w dziedzinie BHP prowadzimy jako szkolenia:

 • wstępne,
 • okresowe,

Szkolenie wstępne obejmuje:

 1. szkolenie wstępne ogólne, zwane "instruktażem ogólnym",
 2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane "instruktażem stanowiskowym",

Szkolenie wstępne przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe obejmuje zakres wyszczególniony w programach szkoleń dopasowanych do wymogów pracodawców.

Szkolenie okresowe  odbywają:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Częstotliwość szkoleń BHP:

 1. Szkolenie wstępne - Przed przystąpieniem do pracy,
 2. Szkolenie okresowe pracodawców - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat,
 3. Szkolenie okresowe osób kierujących pracownikami - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat,
 4. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - Nie rzadziej niż 1 raz na 3 lata,
 5. Szkolenie okresowe technologów, organizatorów produkcji i innych pracowników inżynieryjno-technicznych - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat,
 6. Szkolenie okresowe służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Nie rzadziej niż 1 raz na 5 lat,
 7. Szkolenie pracowników biurowych - Nie rzadziej niż 1 raz na 6 lat.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp

Każdorazowo potwierdzamy odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia winien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

 

Ponadto oferujemy:

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej - przeznaczone dla pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209¹ § 1 pkt.2 kodeksu pracy
Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników - przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.