Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

strażacyInstrukcje bezpieczeństwa pożarowego, zapewniają i wdrażają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego może stanowić w obiektach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich część instrukcji technologiczno-ruchowej, część planu ochrony lub działań ratowniczych.

Aktualizacja instrukcji
Istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji: co najmniej raz na 2 lata, po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej

Plany Ewakuacji powinny być elementem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, plan ewakuacji obiektu lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.


Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

  • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
  • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
  • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2