Obsługa stała w zakresie BHP

spotkanie w biurzeProwadzimy stałą obsługę BHP firm i przedsiębiorstw na podstawie umów cywilno-prawnych. W ramach tych umów wykonyjemy zadania służby BHP na podstawie art. 237 11 § 2 Kodeksu Pracy. Zakres zadań w ramach tej usługi zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z dnia 18 września 1997 r, z późn. zm.).

W ramach tej usługi wykonujemy między innymi:

 • opracowywanie instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp
 • audyty stanu bhp
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
 • ocenę ryzyka zawodowego
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy , albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • badania środowiska pracy,
 • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów kontroli np. :PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp