Przeglądy ekologiczne

uśmiechnięci ludziePrzeglądy ekologiczne stanowią instrument oceny oddziaływania na środowisko istniejących obiektów i/lub instalacji. Przeglądy przeprowadza się z reguły w następstwie decyzji organu ochrony środowiska , w razie stwierdzenia okoliczności wskazującej na możliwość negatywnego oddziaływania prowadzonej instalacji lub prowadzonej działalności na środowisko. Raport z przeglądu ekologicznego jest dokumentem sporządzanym przez prowadzącego instalację przemysłową lub zarządzającego uciążliwymi dla środowiska obiektami (np. drogami, liniami kolejowymi, liniami tramwajowymi, lotniskami i portami). Cześć prowadzących instalacje przeprowadza dobrowolne przeglądy ekologiczne, z własnej inicjatywy, dla instytucji finansowych lub dla zaprezentowania opinii publicznej w celu potwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z wymogami ochrony środowiska. Raport z przeglądu może być opracowany przez pracowników zakładu lub przez zewnętrznego konsultanta.

Nałożenie w drodze administracyjnej obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego może mieć miejsce w stosunku do:

1. prowadzącego instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II)), w tym w szczególności:

  • prowadzącego instalację mogącą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Procedura OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I))

2. prowadzącego działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko (inną niż eksploatacja instalacji);

3. zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem.

Obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego nakładany jest w drodze decyzji organu ochrony środowiska w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji lub prowadzonej działalności na środowisko.

Raport z przeglądu ekologicznego przedkłada się organowi ochrony środowiska, który wydał decyzję nakładającą obowiązek jego sporządzenia.

Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z eksploatacji instalacji mogącej zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zawartość przeglądu ekologicznego (Zawartość przeglądu ekologicznego) instalacji określają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z eksploatacji innej niż mogąca zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, jego zawartość może być ograniczona przez organ wydający decyzję. Wskazane są wtedy wymagania, które należy spełnić sporządzając przegląd.

Jeżeli możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko wynika z działalności innej niż eksploatacja instalacji, wtedy organ ochrony środowiska w decyzji o sporządzeniu przeglądu ekologicznego wskazuje:

1. na metodę badań i studiów przy sporządzaniu przeglądu;

2. które z wymagań dotyczących zawartości przeglądu (Zawartość przeglądu ekologicznego) należy spełnić przy jego sporządzaniu;

Jeżeli przegląd ekologiczny dotyczy drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, obowiązek sporządzenia przeglądu ekologicznego spoczywa na zarządzających tymi obiektami.

W decyzji o obowiązku przeprowadzenia przeglądu ekologicznego dla wszystkich rodzajów instalacji i działalności, organ wydający decyzję może ograniczyć jego zakres przedmiotowy oraz wskazać metody badań i studiów przy jego sporządzaniu.

Jeżeli przegląd sporządza się w celu ustalenia czy eksploatacja instalacji wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (Obszar ograniczonego użytkowania) do raportu z przeglądu należy dołączyć poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic planowanego obszaru.

Wymagania dotyczące przeglądu ekologicznego dla poszczególnych rodzajów instalacji, mogą zostać określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska, w szczególności dotyczy to formy przeglądu; zakresu zagadnień określonych i ocenionych w przeglądzie; rodzaju uwzględnionych dokumentów